Publicaties

Boeken

De juridische betekenis van het concubinaat, Proefschrift tot het bekomen van de graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de rechten, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1970, 268 p.

De juridische aanpak van geluidshinder, in Monografieën Leefmilieu Nu, Antwerpen, de Nederlandse boekhandel, 1975, 163 p.

Onrechtmatige daad, Actuele tendensen, Antwerpen, Kluwer, 1979, 252 p.

H. Vandenberghe, R. Derine en F. Van Neste, Zakenrecht. Deel I, A en B, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1974, 1079 p.

Voorrechten en Hypotheken, Brussel, Aureliae Juridica, 1975, 109 p.

H. Vandenberghe, R. Derine en F. Van Neste, Zakenrecht, Deel II A, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1984, 935 p.

H. Vandenberghe, R. Derine en F. Van Neste, Zakenrecht, Deel II B, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1984, 952 p.

H. Vandenberghe en K. Geelen, Casebook Onrechtmatige Daad, Leuven, Printservice, 1988, 150 p.

De nieuwe wet op de appartementsmedeëigendom, Leuven, Jura Falconis Libri, 1994, 157 p.

Zakenrecht, III, Mede-eigendom, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Story-Scientia, 1997, 427 p.

Zakenrecht, Leuven, Wouters, 2002, 325 p.

Voorrechten en Hypotheken, Leuven, Wouters, 2002, 95 p.

Themis Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2003, 102 p.

Woorden van waarde. Waarde van woorden, Brussel, 2003, 144 p.

Zakenrecht, Leuven, Acco, 2005, 330 p.

Goederenrecht, Leuven, Acco, 2006, 246 p.

Propriété et droits de l'homme. Property and human rights, Brugge, die Keure, 2006, 305 p.

Themis Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2006, 100 p.

Zakenrecht, Leuven, Acco, 2006, 379 p.

Overzichten van rechtspraak

  • H. Vandenberghe, M. Van Quickenborne en P. Hamelinck, "Onrechtmatige daad (1964-1978)", T.P.R. 1980, 1139-1475.
  • H. Vandenberghe, M. Van Quickenborne, S. Decoster en K. Geelen, "Onrechtmatige daad (1979-1984)", T.P.R. 1987, 1255-1615.
  • H. Vandenberghe, M. Van Quickenborne en L. Wynant, "Onrechtmatige daad (1985-1993)", T.P.R. 1995, 1115-1534.
  • H. Vandenberghe, M. Van Quickenborne, L. Wynant en M. Debaene, "Onrechtmatige daad (1994-1999)", T.P.R. 2000, 1551-1955.
  • H. Vandenberghe, "Onrechtmatige daad (2000-2008)", Deel II, Foutvereiste. Algemene kenmerken, T.P.R. 2010, 4.
  • H. Vandenberghe, "Onrechtmatige daad (2000-2008)", Deel III, Kwalitatieve Aansprakelijkheid en Deel IV, Samenloop en co-existentie. Contractuele en delictuele aansprakelijkheid, T.P.R. 2011, 2 (in druk).

Tijdschriftartikelen en bijdragen in boeken

"Vandenberghe, H. (2012). De legaliteitsvereiste bij de eigendomsontneming in artikel 1 van het Eerste Protocol EVRM. In: Confronting the frontiers of family and succesion law, Liber Amicorum Walter Pintens (pp. 1623-1639). Intersentia."

"Schenkingen op grond van ongeoorloofde oorzaak", Jura Falc. 1964-65, 102-107.

"De staking in de sociale zekerheid", in X., De werkstaking in de welvaartsstaat, Leuven, Universitaire Boekhandel, 1966, 162-180.

"Recht en lawaai. Maatregelen ter bestrijding van de geluidshinder". Preadvies voor het XXIIIe Kongres van de Vlaamse Juristenvereniging, R.W. 1967-68, 1709-1724.

"De bescherming van het privéleven en het recht op informatie via de massamedia", Preadvies voor het XXIVe Kongres van de Vlaamse Juristenvereniging, R.W. 1969-70, 1457-1470.

"Informatiek en privéleven", in De institutionele, juridische en deontologische aspecten van de informatiek, Brussel, Belgisch Instituut voor bestuurswetenschappen, 1971, 79-113.

"De eer en de goede naam in het Belgisch Privaatrecht", Preadvies voor de Vereniging voor de Vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, Zwolle, 1972.

"De aansprakelijkheid der ziekenhuizen", in Recht en Beweging. Opstellen R. Victor, II, Deurne, Kluwer, 1973, 1087-1099.

"Vie privée et informatique", in A. François (ed.), L'informatique et l'administration, Brussel, Institut international des sciences administratives, 1973, 69-82.

"Het concubinaat", T.P.R. 1975, 13-29.

"Beschouwingen bij het primair stelsel (art. 212-224 B.W.) van de nieuwe wet op het huwelijksvermogensrecht", Jura Falc. 1976-77, 301-312.

"Het aquiliaanse foutbegrip", in Onrechtmatige daad-Actuele tendensen, Antwerpen, Kluwer, 1979, 1-18.

"Aansprakelijkheid voor zaken, dieren en gebouwen", in Onrechtmatige daad-Actuele tendensen, Antwerpen, Kluwer, 1979, 59-84.

"Aansprakelijkheid van ziekenhuizen en geneesheren", in Onrechtmatige daad-Actuele tendensen, Antwerpen, Kluwer, 1979, 117-132.

"Eigendomsvoorbehoud bij leasing", R.W. 1980-81, 2761-2767.

"La notion de privé", in X., Banques de données. Entreprises. Vie privée, Brussel, 1980, 73-80.

"De Franse revolutie van 21 juli 1982", I.U.S. 1983, 193-194.

"Actuele problemen van het vruchtgebruik", T.P.R. 1983, 53-88.

"Tussen hamer en aambeeld. Justitia en morgen?", R.W. 1983-84, 2523-2598.

"Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid voor geschreven persbijdragen", in X., Mediarecht, 1983, 3-36.

"De grondslag van de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid voor eigen daad", T.P.R. 1984, 127-154.

"Protection des libertés individuelles et informatique", in X., Rapport belge au XIe Congrès de l'Academie internationale de droit comparé, II, Brussel, Bruylant, 1985, 213-240.

"Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid voor geschreven persbijdragen", in X., Mediarecht 1983, Antwerpen, Kluwer, 1984, 5-35.

"Aansprakelijkheid voor ziekenhuisorganen", Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1990, nr. 1, 113-133.

"Interpretatieproblemen bij de bescherming van het eigendomsrecht (art. 1, 1° protocol EVRM)", in het Liber Amicorum Prof. F. Krings, Brussel, Story-Scientia, 1991, 373-384.

"Europese richtlijn aansprakelijkheid dienstverleners", n.a.v. het Colloquium over Juridische Dienstverlening en Europa 1992 dd. 27 februari 1991, te Leuven, 20 p.

"Exoneratie- en vrijwaringsbeding bij onrechtmatige daad. Samenloop en co-existentie, in J. Herbots (ed.), Exoneratiebedingen, Brugge, die Keure, 1993, 69-100.

"Over persaansprakelijkheid", T.P.R. 1993, 843-894.

"Justitie en crisis", Jura Falconis 1993-94, 502-517.

"De nieuwe grondwet en de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid", in X., Liber Amicorum Prof. A. Vandeplas, Mys & Breesch, 1994, 399-413.

"De Wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom. Algemene krachtlijnen", in De nieuwe Wet op de appartementsmedeëigendom, Leuven, Jura Falconis Libri, 1995, 11-33.

"Kwalitatieve aansprakelijkheid", in S. Stijns (ed.), Themis Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2001, 95-114.

"Het gebrek van de zaak. Dertig jaar cassatierechtspraak: gebrekkige rechtspraak of de kracht van de feiten?", in X., Liber Amicorum Jacques Herbots, Antwerpen, Kluwer, 2002, 461-481.

"De mercuriales van het openbaar ministerie", Juristenkrant 2002, afl. 54, 2.

"Aansprakelijkheid van de uitvoerende macht", in Overheidsaansprakelijkheid, K.U.Leuven, Postacademische vorming, 2002, 2-70.

"Artikel 1, Eerste Protocol E.V.R.M.", in H. Vandenberghe (ed.), Zakenrecht, Themis-school, Brugge, die Keure, 2003, 5-26.

"Parlementaire onverantwoordelijkheid voor de "freedom of speech" en het E.V.R.M.", in X., Liber Amicorum J.-P. De Bandt, Brussel, Bruylant, 2004, 907-922.

H. Vandenberghe en T. Viaene, "Actuele ontwikkelingen inzake erfpacht en opstal" in Themis Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2005, 7-35.

H. Vandenberghe en T. Viaene, "Actuele ontwikkelingen inzake erfpacht en opstal", T.B.O. 2006, 34-55.

H. Vandenberghe, F. Baudoncq, V. Guffens en T. Viaene, "Recente ontwikkelingen bij foutaansprakelijkheid", in H. Cousy (ed.), Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Themis-school, Brugge, die Keure, 2005, 47-82.

"La privation de propriété. La deuxième norme de l'article 1er du premier protocole de la convention européenne des droits de l'homme", in H. Vandenberghe (ed.), Propriété et droits de l'homme. Property and human rights, Brugge, die Keure, 2006, 31-59.

H. Vandenberghe en M. Muylle, "Aansprakelijkheid van de ouders voor minderjarige kinderen. Een stand van zaken", in X., Aansprakelijkheid van ouders en onderwijzers, Brugge, die Keure, 2007, 49-69.

Vandenberghe, H. (2010). De SWIFT-case en artikel 8 EVRM. In: Liber Amicorum Michel Melchior (pp. 969-989). Limal: Anthemis.